krajowy zagraniczny

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

 

  1. Definicje

 

Strony nadają poniższym terminom następujące znaczenie:

 

(„AMF”) – oznacza Professional System AMF S.C.. z siedzibą w Poznaniu os. St. Batorego 42a/9.

(“Portal”) – oznacza Ogólnopolski Internetowy Serwis Informacyjny Branży Transportowej "Znajdź Transport" pod adresem: www.ZnajdzTransport.pl

(„Zamawiający”) – oznacza przedsiębiorcę zamawiającego reklamę

(„Zamówienie”) – oznacza osobny dokument określający szczególne warunki wykonania Umowy

(„Umowa”) – oznacza niniejsze Warunki Ogólne, Zamówienie oraz Załączniki do Zamówienia.

(„Reklama”) – oznacza ogłoszenie lub reklamę Zamawiającego publikowaną przez AMF

 („Cennik”) – oznacz wykaz oferowanych form Reklamy wraz z ich cenami. 

(„Wynagrodzenie”) – oznacza wynagrodzenie określone w treści zamówienia oraz Cenniku.

 

  1. Zobowiązania AMF

 

2.1   AMF zobowiązuje się do:

2.1.1          opublikowania reklamy na Portalu w terminie 7 dni od przyjęcia Zamówienia ale nie wcześniej niż 7 dni od dostarczenia do AMF przez Zamawiającego wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania Reklamy;

2.1.2          utrzymania Reklamy na Portalu przez okres określony w Zamówieniu;

 

 

  1. Podstawowe zobowiązania Zamawiającego

 

3.1   Zamawiający zamawia opublikowanie Reklamy na Portalu określonej w Zamówieniu

3.2    Przesłanie Zamówienia (również faksem) jest tożsame z przystąpieniem do Umowy

3.3   Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z AMF w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności do:

3.3.1          terminowego dostarczania projektu Reklamy lub materiałów potrzebnych do jej wykonania ,

3.3.2          niezwłocznego informowania AMF o każdej zmianie danych określonych w Umowie lub projekcie Reklamy w terminie umożliwiającym dokonanie korekt,

3.3.3          zapłaty AMF wynagrodzenia w wysokości i na zasadach wynikających z Umowy („Wynagrodzenie”).

 

 

 

  1. Płatności

 

4.1    Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wynagrodzenie w wysokości określonej w Zamówieniu na podstawie przesłanego formularza zamówienia i faktury pro-forma..

4.2    W przypadku ustalenia w Zamówieniu innych warunków płatności Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia nie później niż w terminie określonym w fakturze VAT  wystawionej przez AMF.

4.3   Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą Wynagrodzenia, AMF może, przez czas trwania tego opóźnienia , zawiesić publikację Reklamy na Portalu, przy czym ten okres zawieszenia, stanowi część okresu publikacji Reklamy określonego w Umowie.

 

 

  1. Treść i forma Reklamy

 

5.1   Zamawiający dostarczy AMF materiały niezbędne do wykonania Reklamy w terminie 14 dni  od przyjęcia Zamówienia. Niedostarczenie przez Zamawiającego materiałów w terminie uprawnia AMF do przygotowania i opublikowania Reklamy w oparciu o posiadane informacje i materiały dotyczące Zamawiającego. W takim przypadku AMF nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych umieszczonych w Reklamie.

5.2    W przypadku gdy projekt Reklamy jest przygotowany przez AMF a Zamawiający ( w Zamówieniu) zażąda przedstawienia mu projektu Reklamy do akceptacji, AMF jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu projektu Reklamy przed jego publikacją. Brak uwag Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania projektu Reklamy oznacza jego akceptacje i zgodę na publikację.

5.3   AMF nie gwarantuje umieszczenia reklamy w konkretnym miejscu Portalu sugerowanym przez Zamawiającego.

5.4    AMF zamieści Reklamę zgodnie z obowiązującymi u niego standardami  zamieszczania Reklam.

5.5    Wedle własnego uznania AMF może odmówić publikacji części lub całości Reklamy, jeśli Reklama lub jej część nie spełnia wymagań technicznych AMF, nie odpowiada poziomowi lub charakterowi Portalu albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. AMF może wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do ponownego ustaleni treści i formy Reklamy.

5.6    W przypadku zmian danych teleadresowych Zamawiającego AMF jest uprawniony do wprowadzenia tych zmian do Reklamy bez konieczności poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji.

 

 

  1. Prawa autorskie

 

6.1    W przypadku stworzenia projektu Reklamy przez AMF wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego utworu pozostają wyłączną własnością AMF. Jego wykorzystanie przez Zamawiającego wymaga zawarcia osobnej umowy z AMF.

6.2    W przypadku stworzenia projektu Reklamy przez Zamawiającego udziela on AMF licencji niewyłącznej, z prawem do udzielenia sublicencji, na korzystanie z projektu Reklamy, przez okres 10 lat, na terytorium całego świata, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności do: (I) reprodukcji poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz technik cyfrowych, (II) zapisu w formie cyfrowej, wprowadzania oraz zapisywania w pamięci komputera, (III) wprowadzenia do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie, (IV) udostępniania, w szczególności wystawiania i publicznego udostępniania w środkach masowego przekazu, (V) wprowadzenia kopii Reklamy do obrotu gospodarczego, (VI) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania, (VII) wykorzystywania w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności AMF, (VIII) pozostałych celach  przewidzianych niniejszą umową.

6.3    Zamawiający przenosi na AMF własność nośników, na których utrwalono projekt Reklamy. Przez okres licencji Zamawiający wyraża zgodę na wykonywania przez AMF zależnych praw autorskich do projektu Reklamy oraz zezwala na tworzenie opracowań Reklamy, w przypadku gdyby jakakolwiek część Reklamy była baza danych podlegająca ochronie.

6.4    Strony są zgodne, że wynagrodzenie zostało skalkulowane w taki sposób, ze obejmuje ono wynagrodzenie należne Zamawiającemu z tytułu udzielonej licencji, z tytułu zgód, o których mowa w punkcie 6.3 oraz przeniesienia prawa własności do nośników, na których Zamawiający dostarczył projekt Reklamy.

6.5    Zamawiający zapewnia, ze osoby fizyczne będące twórcami projektu Reklamy zobowiązały się nie wykonywać osobistych praw autorskich przysługujących im do projektu Reklamy, w szczególności w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

  1. Odpowiedzialność AMF

 

7.1   AMF ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywiste szkody Zamawiającego (z wyłączeniem utraconych korzyści) wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy wskutek winy umyślnej lub niedbalstwa. Strony wyłączają odpowiedzialność AMF z tytułu rękojmi.

7.2    Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza AMF związana z Umową ograniczona jest do kwoty otrzymanej przez AMF na poczet Wynagrodzenia.

7.3   Zamawiający wyraża zgodę na publikację przez AMF reklam osób trzecich prowadzących działalność konkurencyjną wobec Zamawiającego. AMF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa zamieszczenia takich Reklam dla działalności Zamawiającego.

7.4    AMF nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Reklamy dla działalności Zamawiającego

 

 

  1. Odpowiedzialność Zamawiającego

 

8.1   Zamawiający zapewnia, że ma prawo posługiwać się użytymi w Reklamie informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem. Zamawiający oświadcza, że zamawiana Reklama nie jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych. Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu prawdziwości powyższych oświadczeń kształtowała się będzie w oparciu o zasadę ryzyka.

8.2    Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie AMF w związku z treścią lub forma zamieszczonej Reklamy, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków AMF poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także tych przypadków, gdy strony postępowania związanego z treścią lub formą Reklamy będzie właściciel bądź pracownik AMF.

 

 

  1. Odstąpienie od umowy

 

9.1   W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia  przekraczającego 5 dni AMF może w terminie kolejnych 21 dni od Umowy odstąpić.

9.2    Do dnia publikacji Reklamy AMF jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn. Kwoty wypłacone na poczet Wynagrodzenia zostaną zwrócone w terminie 7 dni.

9.3   Odstąpienie od umowy powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie listu poleconego na adres Zamawiającego wskazany na Zamówieniu.

 

 

  1. Postanowienia końcowe

 

10.1      Niniejsza Umowa zawiera całość uzgodnień Stron i wyklucza wszelkie ustne i pisemne uzgodnienia poczynione przez przedstawicieli Stron.

10.2      W razie jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszych ogólnych warunków umowy a treścią Zamówienia pierwszeństwa mają postanowienia Zamówienia. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie Umowy za pomocą faksu jest równoważne formie pisemnej.

10.3      Dane osoby upoważnionej do podpisania Umowy (imię i nazwisko, stanowisko, telefon służbowy, adres elektroniczny) będą przetwarzane przez AMF w celu ułatwienia kontaktów Zamawiającym. AMF zastrzega sobie prawo przekazania powyższych danych firmie windykacyjnej w przypadku zlecenia jej dochodzenia należności wynikających z Umowy celem ułatwienia kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego.

10.4       Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204.

10.5      Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby AMF. 

 
ul. Skłodowskiej- Curie 101/II lok. 17, Piekary Śląskie
tel.+48 509 280 904
ul. Poznańska 75, Puszczykowo
tel.663 911 980
Nochowo ul. Ogrodowa 20, Śrem
tel.579 558 459
ul. Szczęśliwa 28, Toruń
tel.+48 56 612 60 75

BiuroKawka.pl - WEBSITE, MARKETING, PR
nie pokazuj więcej , zamknij
nowe zasady dotyczące Cookies

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotycz‘cych cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Możesz dokanać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.