krajowy zagraniczny

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Definicje Strony nadają poniższym terminom następujące znaczenie: („AMF”) – oznacza Marketing & Consulting Agnieszka Mankiewicz z siedzibą ul. Żurawinowa 18 62-095 Murowana Goślina. (“Portal”) – oznacza Ogólnopolski Internetowy Serwis Informacyjny Branży Transportowej "Znajdź Transport" pod adresem: www.ZnajdzTransport.pl („Zamawiający”) – oznacza przedsiębiorcę zamawiającego reklamę („Zamówienie”) – oznacza osobny dokument określający szczególne warunki wykonania Umowy („Umowa”) – oznacza niniejsze Warunki Ogólne, Zamówienie oraz Załączniki do Zamówienia. („Reklama”) – oznacza ogłoszenie lub reklamę Zamawiającego publikowaną przez AMF („Cennik”) – oznacz wykaz oferowanych form Reklamy wraz z ich cenami. („Wynagrodzenie”) – oznacza wynagrodzenie określone w treści zamówienia oraz Cenniku. Zobowiązania AMF 2.1 AMF zobowiązuje się do: 2.1.1 opublikowania reklamy na Portalu w terminie 7 dni od przyjęcia Zamówienia ale nie wcześniej niż 7 dni od dostarczenia do AMF przez Zamawiającego wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania Reklamy; 2.1.2 utrzymania Reklamy na Portalu przez okres określony w Zamówieniu; Podstawowe zobowiązania Zamawiającego 3.1 Zamawiający zamawia opublikowanie Reklamy na Portalu określonej w Zamówieniu 3.2 Przesłanie Zamówienia (również faksem) jest tożsame z przystąpieniem do Umowy 3.3 Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z AMF w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności do: 3.3.1 terminowego dostarczania projektu Reklamy lub materiałów potrzebnych do jej wykonania , 3.3.2 niezwłocznego informowania AMF o każdej zmianie danych określonych w Umowie lub projekcie Reklamy w terminie umożliwiającym dokonanie korekt, 3.3.3 zapłaty AMF wynagrodzenia w wysokości i na zasadach wynikających z Umowy („Wynagrodzenie”). Płatności 4.1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wynagrodzenie w wysokości określonej w Zamówieniu na podstawie przesłanego formularza zamówienia i faktury pro-forma.. 4.2 W przypadku ustalenia w Zamówieniu innych warunków płatności Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia nie później niż w terminie określonym w fakturze VAT wystawionej przez AMF. 4.3 Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą Wynagrodzenia, AMF może, przez czas trwania tego opóźnienia , zawiesić publikację Reklamy na Portalu, przy czym ten okres zawieszenia, stanowi część okresu publikacji Reklamy określonego w Umowie. Treść i forma Reklamy 5.1 Zamawiający dostarczy AMF materiały niezbędne do wykonania Reklamy w terminie 14 dni od przyjęcia Zamówienia. Niedostarczenie przez Zamawiającego materiałów w terminie uprawnia AMF do przygotowania i opublikowania Reklamy w oparciu o posiadane informacje i materiały dotyczące Zamawiającego. W takim przypadku AMF nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych umieszczonych w Reklamie. 5.2 W przypadku gdy projekt Reklamy jest przygotowany przez AMF a Zamawiający ( w Zamówieniu) zażąda przedstawienia mu projektu Reklamy do akceptacji, AMF jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu projektu Reklamy przed jego publikacją. Brak uwag Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania projektu Reklamy oznacza jego akceptacje i zgodę na publikację. 5.3 AMF nie gwarantuje umieszczenia reklamy w konkretnym miejscu Portalu sugerowanym przez Zamawiającego. 5.4 AMF zamieści Reklamę zgodnie z obowiązującymi u niego standardami zamieszczania Reklam. 5.5 Wedle własnego uznania AMF może odmówić publikacji części lub całości Reklamy, jeśli Reklama lub jej część nie spełnia wymagań technicznych AMF, nie odpowiada poziomowi lub charakterowi Portalu albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. AMF może wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do ponownego ustaleni treści i formy Reklamy. 5.6 W przypadku zmian danych teleadresowych Zamawiającego AMF jest uprawniony do wprowadzenia tych zmian do Reklamy bez konieczności poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji. Prawa autorskie 6.1 W przypadku stworzenia projektu Reklamy przez AMF wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego utworu pozostają wyłączną własnością AMF. Jego wykorzystanie przez Zamawiającego wymaga zawarcia osobnej umowy z AMF. 6.2 W przypadku stworzenia projektu Reklamy przez Zamawiającego udziela on AMF licencji niewyłącznej, z prawem do udzielenia sublicencji, na korzystanie z projektu Reklamy, przez okres 10 lat, na terytorium całego świata, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności do: (I) reprodukcji poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz technik cyfrowych, (II) zapisu w formie cyfrowej, wprowadzania oraz zapisywania w pamięci komputera, (III) wprowadzenia do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie, (IV) udostępniania, w szczególności wystawiania i publicznego udostępniania w środkach masowego przekazu, (V) wprowadzenia kopii Reklamy do obrotu gospodarczego, (VI) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania, (VII) wykorzystywania w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności AMF, (VIII) pozostałych celach przewidzianych niniejszą umową. 6.3 Zamawiający przenosi na AMF własność nośników, na których utrwalono projekt Reklamy. Przez okres licencji Zamawiający wyraża zgodę na wykonywania przez AMF zależnych praw autorskich do projektu Reklamy oraz zezwala na tworzenie opracowań Reklamy, w przypadku gdyby jakakolwiek część Reklamy była baza danych podlegająca ochronie. 6.4 Strony są zgodne, że wynagrodzenie zostało skalkulowane w taki sposób, ze obejmuje ono wynagrodzenie należne Zamawiającemu z tytułu udzielonej licencji, z tytułu zgód, o których mowa w punkcie 6.3 oraz przeniesienia prawa własności do nośników, na których Zamawiający dostarczył projekt Reklamy. 6.5 Zamawiający zapewnia, ze osoby fizyczne będące twórcami projektu Reklamy zobowiązały się nie wykonywać osobistych praw autorskich przysługujących im do projektu Reklamy, w szczególności w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odpowiedzialność AMF 7.1 AMF ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywiste szkody Zamawiającego (z wyłączeniem utraconych korzyści) wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy wskutek winy umyślnej lub niedbalstwa. Strony wyłączają odpowiedzialność AMF z tytułu rękojmi. 7.2 Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza AMF związana z Umową ograniczona jest do kwoty otrzymanej przez AMF na poczet Wynagrodzenia. 7.3 Zamawiający wyraża zgodę na publikację przez AMF reklam osób trzecich prowadzących działalność konkurencyjną wobec Zamawiającego. AMF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa zamieszczenia takich Reklam dla działalności Zamawiającego. 7.4 AMF nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Reklamy dla działalności Zamawiającego Odpowiedzialność Zamawiającego 8.1 Zamawiający zapewnia, że ma prawo posługiwać się użytymi w Reklamie informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem. Zamawiający oświadcza, że zamawiana Reklama nie jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych. Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu prawdziwości powyższych oświadczeń kształtowała się będzie w oparciu o zasadę ryzyka. 8.2 Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie AMF w związku z treścią lub forma zamieszczonej Reklamy, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków AMF poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także tych przypadków, gdy strony postępowania związanego z treścią lub formą Reklamy będzie właściciel bądź pracownik AMF. Odstąpienie od umowy 9.1 W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przekraczającego 5 dni AMF może w terminie kolejnych 21 dni od Umowy odstąpić. 9.2 Do dnia publikacji Reklamy AMF jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn. Kwoty wypłacone na poczet Wynagrodzenia zostaną zwrócone w terminie 7 dni. 9.3 Odstąpienie od umowy powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie listu poleconego na adres Zamawiającego wskazany na Zamówieniu. Postanowienia końcowe 10.1 Niniejsza Umowa zawiera całość uzgodnień Stron i wyklucza wszelkie ustne i pisemne uzgodnienia poczynione przez przedstawicieli Stron. 10.2 W razie jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszych ogólnych warunków umowy a treścią Zamówienia pierwszeństwa mają postanowienia Zamówienia. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie Umowy za pomocą faksu jest równoważne formie pisemnej. 10.3 Dane osoby upoważnionej do podpisania Umowy (imię i nazwisko, stanowisko, telefon służbowy, adres elektroniczny) będą przetwarzane przez AMF w celu ułatwienia kontaktów Zamawiającym. AMF zastrzega sobie prawo przekazania powyższych danych firmie windykacyjnej w przypadku zlecenia jej dochodzenia należności wynikających z Umowy celem ułatwienia kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego. 10.4 Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204. 10.5 Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby AMF. 11. RODO W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych: Administrator danych oraz informacje kontaktowe Administratorem danych jest Professional System AMF S.C. z siedzibą przy os. Stefana Batorego 42a/9, 60-687 Poznań, e-mail: jaroslaw.mankiewicz@znajdztransport.pl. Osoba kontaktowa w sprawie danych: Jarosław Mankiewicz Tel. 512 099 555. Podane przez Kontrahenta dane osobowe w czasie nawiązywania umowy o współpracę będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji tej umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak też w celu wykonania obowiązujących przepisów prawa - zwłaszcza z zakresu podatków, rachunkowości, czy archiwizacji danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zabezpieczenia ew. roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu wygaśnięcia ew. roszczeń deliktowych (10 lat), natomiast w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – 5 lat liczone od zakończenia roku obrachunkowego. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom AMF, jak też podmiotom udzielającym wsparcia AMF na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kontrahent posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kontrahent ma też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna Dane osobowe będą przetwarzane w celach: Dodania ich do bazy danych ZnajdzTransport.pl celem publikacji w wyszukiwarce – art. 6 ust. 1 lit. f RODO* Udostępniania danych o firmie partnerom biznesowym administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO Kategorie danych osobowych Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu. Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail Okres przez który dane będą przetwarzane Dane przetwarzane w bazie ZnajdzTransport.pl – do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu Dane udostępniane partnerom biznesowym administratora – do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu Odbiorcy danych Dane publikowane na stronie ZnajdzTransport.pl są powszechnie dostępne. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Źródło pochodzenia danych Wśród źródeł wskazać należy: CEIDG, REGON, podmioty zewnętrzne, firmowe strony www, portale i serwisy internetowe Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 12. Rozwiązanie umowy. 12.1 Obu stronom przysługuje możliwość rozwiązania umowy w trakcie jej obowiązywania z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 12.2 Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy. 12.3 Wypowiedzenie umowy pod rygorem nieważności musi zostać złożone w formie pisemnej. 12.4 Za datę wpłynięcia wypowiedzenia uznaje się datę odbioru pisma. 12.5 Rozwiązanie umowy następuje po okresie wypowiedzenia. 12.6 Rozliczenie następuje w terminie do 14 dni od rozwiązania umowy.


ul. Skłodowskiej- Curie 101/II lok. 17, Piekary Śląskie
tel.+48 509 280 904
ul. Przemysłowa 19a, Słupsk
tel.59 841 11 66
ul. Zamkowa 8, Czarnków
tel.+48672552056
Suchy Las , Poznań
tel.664 025 325BiuroKawka.pl - WEBSITE, MARKETING, PR
nie pokazuj więcej , zamknij
nowe zasady dotyczące Cookies

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotycz‘cych cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Możesz dokanać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.